ثبت دامنه .com

۳۱۵,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .com از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین پسوندهای دامنه می‌باشد که برای خرید آن اقدام می‌کنند.

.com

لیست قیمت دامنه‌ی com

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۱۵,۰۰۰۶۳۱,۰۴۰۹۴۶,۵۶۰۱,۲۶۲,۰۸۰۱,۵۷۷,۶۰۰۱,۸۹۳,۱۲۰۲,۲۰۸,۶۴۰۲,۵۲۴,۱۶۰۲,۸۳۹,۶۸۰۳,۱۵۵,۲۰۰
تمدید۳۱۵,۰۰۰۶۳۱,۰۴۰۹۴۶,۵۶۰۱,۲۶۲,۰۸۰۱,۵۷۷,۶۰۰۱,۸۹۳,۱۲۰۲,۲۰۸,۶۴۰۲,۵۲۴,۱۶۰۲,۸۳۹,۶۸۰۳,۱۵۵,۲۰۰
انتقال۳۱۵,۰۰۰۶۳۱,۰۴۰۹۴۶,۵۶۰۱,۲۶۲,۰۸۰۱,۵۷۷,۶۰۰۱,۸۹۳,۱۲۰۲,۲۰۸,۶۴۰۲,۵۲۴,۱۶۰۲,۸۳۹,۶۸۰۳,۱۵۵,۲۰۰