ثبت دامنه .design

۱,۳۱۶,۸۹۰۲۰۴,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .design خیلی می‌تواند به کسب و کار و شناخت وب سایت شما به دیگران کمک کند. ثبت دامنه .design مناسب طراحانی است که در زمینه‌هایی مانند طراح مد، طراح داخلی، طراح وب‌سایت و غیره فعالیت می‌کن

.design

لیست قیمت دامنه‌ی design

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۳۱۶,۸۹۰۲۰۴,۰۰۰۲,۶۳۳,۷۸۰۳,۹۵۰,۶۷۰۵,۲۶۷,۵۶۰۶,۵۸۴,۴۵۰۷,۹۰۱,۳۴۰۹,۲۱۸,۲۳۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۱,۸۵۲,۰۱۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰
تمدید۱,۳۱۶,۸۹۰۲,۶۳۳,۷۸۰۳,۹۵۰,۶۷۰۵,۲۶۷,۵۶۰۶,۵۸۴,۴۵۰۷,۹۰۱,۳۴۰۹,۲۱۸,۲۳۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۱,۸۵۲,۰۱۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰
انتقال۱,۳۱۶,۸۹۰۲,۶۳۳,۷۸۰۳,۹۵۰,۶۷۰۵,۲۶۷,۵۶۰۶,۵۸۴,۴۵۰۷,۹۰۱,۳۴۰۹,۲۱۸,۲۳۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۱,۸۵۲,۰۱۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰