ثبت دامنه .flights

۱,۱۵۴,۵۵۵۱۸۰,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .flights برای وب سایت‌هایی که می‌خواهند خدمات فروش بلیط هواپیما را ارائه دهند، بسیار مناسب است.

.flights

لیست قیمت دامنه‌ی flights

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۱۵۴,۵۵۵۱۸۰,۰۰۰۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰
تمدید۱,۱۵۴,۵۵۵۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰
انتقال۱,۱۵۴,۵۵۵۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰