gallery

۴۵۵,۴۳۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .gallery

ثبت دامنه .gallery با شما کمک می‌کند تا به عنوان یک هنرمند، کار خود را به شیوه‌ی بهتری به دیگران معرفی کنید. همانطور که از واژه‌ی gallery مشخص می‌باشد، برای به نمایش گذاشتن نقاشی‌ها و عکس‌های خود، می‌توانید از دامنه .gallery استفاده کنید.

.gallery

لیست قیمت دامنه‌ی gallery

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۵۵,۴۳۰۹۱۰,۸۶۰۱,۳۶۶,۲۹۰۱,۸۲۱,۷۲۰۲,۲۷۷,۱۵۰۲,۷۳۲,۵۸۰۳,۱۸۸,۰۱۰۳,۶۴۳,۴۴۰۴,۰۹۸,۸۷۰۴,۵۵۴,۳۰۰
تمدید۴۵۵,۴۳۰۹۱۰,۸۶۰۱,۳۶۶,۲۹۰۱,۸۲۱,۷۲۰۲,۲۷۷,۱۵۰۲,۷۳۲,۵۸۰۳,۱۸۸,۰۱۰۳,۶۴۳,۴۴۰۴,۰۹۸,۸۷۰۴,۵۵۴,۳۰۰
انتقال۴۵۵,۴۳۰۹۱۰,۸۶۰۱,۳۶۶,۲۹۰۱,۸۲۱,۷۲۰۲,۲۷۷,۱۵۰۲,۷۳۲,۵۸۰۳,۱۸۸,۰۱۰۳,۶۴۳,۴۴۰۴,۰۹۸,۸۷۰۴,۵۵۴,۳۰۰