ثبت دامنه .info

۴۷۵,۶۰۰۳۶,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .info برای سایت‌هایی که در مورد به اشتراک گذاری اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف است، مناسب می‌باشد.

.info

لیست قیمت دامنه‌ی info

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۷۵,۶۰۰۳۶,۰۰۰۹۵۱,۲۰۰۱,۴۲۶,۸۰۰۱,۹۰۲,۴۰۰۲,۳۷۸,۰۰۰۲,۸۵۳,۶۰۰۳,۳۲۹,۲۰۰۳,۸۰۴,۸۰۰۴,۲۸۰,۴۰۰۴,۷۵۶,۰۰۰
تمدید۴۷۵,۶۰۰۹۵۱,۲۰۰۱,۴۲۶,۸۰۰۱,۹۰۲,۴۰۰۲,۳۷۸,۰۰۰۲,۸۵۳,۶۰۰۳,۳۲۹,۲۰۰۳,۸۰۴,۸۰۰۴,۲۸۰,۴۰۰۴,۷۵۶,۰۰۰
انتقال۴۷۵,۶۰۰۹۵۱,۲۰۰۱,۴۲۶,۸۰۰۱,۹۰۲,۴۰۰۲,۳۷۸,۰۰۰۲,۸۵۳,۶۰۰۳,۳۲۹,۲۰۰۳,۸۰۴,۸۰۰۴,۲۸۰,۴۰۰۴,۷۵۶,۰۰۰