ثبت دامنه .info

۳۰۴,۶۴۶۳۶,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .info برای سایت‌هایی که در مورد به اشتراک گذاری اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف است، مناسب می‌باشد.

.info

لیست قیمت دامنه‌ی info

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۰۴,۶۴۶۳۶,۰۰۰۶۰۹,۲۹۳۹۱۳,۹۳۹۱,۲۱۸,۵۸۶۱,۵۲۳,۲۳۲۱,۸۲۷,۸۷۸۲,۱۳۲,۵۲۵۲,۴۳۷,۱۷۱۲,۷۴۱,۸۱۸۳,۰۴۶,۴۶۴
تمدید۳۰۴,۶۴۶۶۰۹,۲۹۳۹۱۳,۹۳۹۱,۲۱۸,۵۸۶۱,۵۲۳,۲۳۲۱,۸۲۷,۸۷۸۲,۱۳۲,۵۲۵۲,۴۳۷,۱۷۱۲,۷۴۱,۸۱۸۳,۰۴۶,۴۶۴
انتقال۳۰۴,۶۴۶۶۰۹,۲۹۳۹۱۳,۹۳۹۱,۲۱۸,۵۸۶۱,۵۲۳,۲۳۲۱,۸۲۷,۸۷۸۲,۱۳۲,۵۲۵۲,۴۳۷,۱۷۱۲,۷۴۱,۸۱۸۳,۰۴۶,۴۶۴