ثبت دامنه .org

۳۹۱,۵۰۰۱۱۸,۶۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .org برای کارهای خانگی یا سازمان‌های غیر انتفاعی استفاده می‌شود که معمولا خدماتی را ارائه می‌دهند.

.org

لیست قیمت دامنه‌ی org

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۹۱,۵۰۰۱۱۸,۶۰۰۷۸۳,۰۰۰۱,۱۷۴,۵۰۰۱,۵۶۶,۰۰۰۱,۹۵۷,۵۰۰۲,۳۴۹,۰۰۰۲,۷۴۰,۵۰۰۳,۱۳۲,۰۰۰۳,۵۲۳,۵۰۰۳,۹۱۵,۰۰۰
تمدید۳۹۱,۵۰۰۷۸۳,۰۰۰۱,۱۷۴,۵۰۰۱,۵۶۶,۰۰۰۱,۹۵۷,۵۰۰۲,۳۴۹,۰۰۰۲,۷۴۰,۵۰۰۳,۱۳۲,۰۰۰۳,۵۲۳,۵۰۰۳,۹۱۵,۰۰۰
انتقال۳۹۱,۵۰۰۷۸۳,۰۰۰۱,۱۷۴,۵۰۰۱,۵۶۶,۰۰۰۱,۹۵۷,۵۰۰۲,۳۴۹,۰۰۰۲,۷۴۰,۵۰۰۳,۱۳۲,۰۰۰۳,۵۲۳,۵۰۰۳,۹۱۵,۰۰۰