photos

۳۶۰,۰۰۳ تومان سالانه

ثبت دامنه .photos

ثبت دامنه .photos به صورت تخصصی در زمینه‌ی عکس می‌باشد. چنانچه فعالیت وب سایت شما در این زمینه خواهد بود، می‌توانید برای ثبت دامنه .photos اقدام کنید.

.photos

لیست قیمت دامنه‌ی photos

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹
تمدید۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹
انتقال۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹