services

۴۱۵,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .services

ثبت دامنه .services مناسب وب سایت‌هایی است که قصد ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌های مختلفی دارند. چنانچه فعالیت شما به سرویس‌های خدماتی مرتبط است، می‌توانید برای ثبت دامنه .services اقدام کنید

.services

لیست قیمت دامنه‌ی services

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰
تمدید۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰
انتقال۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰