team

۵۵۲,۸۲۲ تومان سالانه

ثبت دامنه .team

ثبت دامنه .team زمانیکه شما به عنوان یک تیم در حال فعالیتی در هر زمینه‌ای می‌باشید، گزینه‌ی خوبی برای ثبت دامنه می‌باشد.

.team

لیست قیمت دامنه‌ی team

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۵۵۲,۸۲۲۱,۱۰۵,۶۴۴۱,۶۵۸,۴۶۵۲,۲۱۱,۲۸۷۲,۷۶۴,۱۰۹۳,۳۱۶,۹۳۱۳,۸۶۹,۷۵۲۴,۴۲۲,۵۷۴۴,۹۷۵,۳۹۶۵,۵۲۸,۲۱۸
تمدید۵۵۲,۸۲۲۱,۱۰۵,۶۴۴۱,۶۵۸,۴۶۵۲,۲۱۱,۲۸۷۲,۷۶۴,۱۰۹۳,۳۱۶,۹۳۱۳,۸۶۹,۷۵۲۴,۴۲۲,۵۷۴۴,۹۷۵,۳۹۶۵,۵۲۸,۲۱۸
انتقال۵۵۲,۸۲۲۱,۱۰۵,۶۴۴۱,۶۵۸,۴۶۵۲,۲۱۱,۲۸۷۲,۷۶۴,۱۰۹۳,۳۱۶,۹۳۱۳,۸۶۹,۷۵۲۴,۴۲۲,۵۷۴۴,۹۷۵,۳۹۶۵,۵۲۸,۲۱۸