team

۴۲۵,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .team

ثبت دامنه .team زمانیکه شما به عنوان یک تیم در حال فعالیتی در هر زمینه‌ای می‌باشید، گزینه‌ی خوبی برای ثبت دامنه می‌باشد.

.team

لیست قیمت دامنه‌ی team

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۲۵,۹۰۰۸۵۱,۸۰۰۱,۲۷۷,۷۰۰۱,۷۰۳,۶۰۰۲,۱۲۹,۵۰۰۲,۵۵۵,۴۰۰۲,۹۸۱,۳۰۰۳,۴۰۷,۲۰۰۳,۸۳۳,۱۰۰۴,۲۵۹,۰۰۰
تمدید۴۲۵,۹۰۰۸۵۱,۸۰۰۱,۲۷۷,۷۰۰۱,۷۰۳,۶۰۰۲,۱۲۹,۵۰۰۲,۵۵۵,۴۰۰۲,۹۸۱,۳۰۰۳,۴۰۷,۲۰۰۳,۸۳۳,۱۰۰۴,۲۵۹,۰۰۰
انتقال۴۲۵,۹۰۰۸۵۱,۸۰۰۱,۲۷۷,۷۰۰۱,۷۰۳,۶۰۰۲,۱۲۹,۵۰۰۲,۵۵۵,۴۰۰۲,۹۸۱,۳۰۰۳,۴۰۷,۲۰۰۳,۸۳۳,۱۰۰۴,۲۵۹,۰۰۰