ثبت دامنه .tech

۱,۰۵۹,۵۲۰۵۹,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .tech برای کسانیکه در زمینه‌ی فناوری فعالیت می‌کنند، یک دامنه‌ی بسیار محبوب و کاربردی است که می‌تواند حضور آنلاین شما را در زمینه‌ی فناوری، نمایان کند.

.tech

لیست قیمت دامنه‌ی tech

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۰۵۹,۵۲۰۵۹,۹۰۰۲,۱۱۹,۰۴۰۲۱۸,۴۰۰۳,۱۷۸,۵۶۰۳۱۹,۲۰۰۴,۲۳۸,۰۸۰۴۰۳,۲۰۰۵,۲۹۷,۶۰۰۴۸۷,۲۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰۵۷۱,۲۰۰۷,۴۱۶,۶۴۰۶۵۵,۲۰۰۸,۴۷۶,۱۶۰۷۳۹,۲۰۰۹,۵۳۵,۶۸۰۸۲۳,۲۰۰۱۰,۵۹۵,۲۰۰۹۰۷,۲۰۰
تمدید۱,۰۵۹,۵۲۰۲,۱۱۹,۰۴۰۳,۱۷۸,۵۶۰۴,۲۳۸,۰۸۰۵,۲۹۷,۶۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰۷,۴۱۶,۶۴۰۸,۴۷۶,۱۶۰۹,۵۳۵,۶۸۰۱۰,۵۹۵,۲۰۰
انتقال۱,۰۵۹,۵۲۰۲,۱۱۹,۰۴۰۳,۱۷۸,۵۶۰۴,۲۳۸,۰۸۰۵,۲۹۷,۶۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰۷,۴۱۶,۶۴۰۸,۴۷۶,۱۶۰۹,۵۳۵,۶۸۰۱۰,۵۹۵,۲۰۰