ثبت دامنه .travel

۳,۰۰۸,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .travel مناسب تورلیدرها و موسسه‌های گردشگری و حتا برای گردشگران و بلاگرهای حوزه‌ی سفر فعالیت می‌کنند، گزینه‌ی بسیار خوبی می‌باشد.

.travel

لیست قیمت دامنه‌ی travel

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳,۰۰۸,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰۶,۰۱۶,۰۰۰۹,۰۲۴,۰۰۰۱۲,۰۳۲,۰۰۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰۱۸,۰۴۸,۰۰۰۲۱,۰۵۶,۰۰۰۲۴,۰۶۴,۰۰۰۲۷,۰۷۲,۰۰۰۳۰,۰۸۰,۰۰۰
تمدید۳,۰۰۸,۰۰۰۶,۰۱۶,۰۰۰۹,۰۲۴,۰۰۰۱۲,۰۳۲,۰۰۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰۱۸,۰۴۸,۰۰۰۲۱,۰۵۶,۰۰۰۲۴,۰۶۴,۰۰۰۲۷,۰۷۲,۰۰۰۳۰,۰۸۰,۰۰۰
انتقال۳,۰۰۸,۰۰۰۶,۰۱۶,۰۰۰۹,۰۲۴,۰۰۰۱۲,۰۳۲,۰۰۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰۱۸,۰۴۸,۰۰۰۲۱,۰۵۶,۰۰۰۲۴,۰۶۴,۰۰۰۲۷,۰۷۲,۰۰۰۳۰,۰۸۰,۰۰۰