video

۲۵۸,۶۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .video

ثبت دامنه .video به صورت تخصصی در زمینه‌ی ویدیو می‌باشد. چنانچه فعالیت وب سایت شما در این زمینه خواهد بود، می‌توانید برای ثبت دامنه .video اقدام کنید.

.video

لیست قیمت دامنه‌ی video

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۵۸,۶۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰
تمدید۲۵۸,۶۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰
انتقال۲۵۸,۶۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰