video

۴۱۱,۲۷۳ تومان سالانه

ثبت دامنه .video

ثبت دامنه .video به صورت تخصصی در زمینه‌ی ویدیو می‌باشد. چنانچه فعالیت وب سایت شما در این زمینه خواهد بود، می‌توانید برای ثبت دامنه .video اقدام کنید.

.video

لیست قیمت دامنه‌ی video

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۱۱,۲۷۳۸۲۲,۵۴۵۱,۲۳۳,۸۱۸۱,۶۴۵,۰۹۱۲,۰۵۶,۳۶۳۲,۴۶۷,۶۳۶۲,۸۷۸,۹۰۸۳,۲۹۰,۱۸۱۳,۷۰۱,۴۵۴۴,۱۱۲,۷۲۶
تمدید۴۱۱,۲۷۳۸۲۲,۵۴۵۱,۲۳۳,۸۱۸۱,۶۴۵,۰۹۱۲,۰۵۶,۳۶۳۲,۴۶۷,۶۳۶۲,۸۷۸,۹۰۸۳,۲۹۰,۱۸۱۳,۷۰۱,۴۵۴۴,۱۱۲,۷۲۶
انتقال۴۱۱,۲۷۳۸۲۲,۵۴۵۱,۲۳۳,۸۱۸۱,۶۴۵,۰۹۱۲,۰۵۶,۳۶۳۲,۴۶۷,۶۳۶۲,۸۷۸,۹۰۸۳,۲۹۰,۱۸۱۳,۷۰۱,۴۵۴۴,۱۱۲,۷۲۶