voyage

۹۱۲,۶۳۹ تومان سالانه

ثبت دامنه .voyage

سفری طولانی که از طریق فضا یا دریا انجام می‌شود را voyage می‌گویند. چنانچه در این زمینه فعالیتی در نظر دارید، می‌توانید برای ثبت دامنه .voyage‌ اقدام کنید.

.voyage

لیست قیمت دامنه‌ی voyage

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۹۱۲,۶۳۹۱,۸۲۵,۲۷۸۲,۷۳۷,۹۱۷۳,۶۵۰,۵۵۶۴,۵۶۳,۱۹۴۵,۴۷۵,۸۳۳۶,۳۸۸,۴۷۲۷,۳۰۱,۱۱۱۸,۲۱۳,۷۵۰۹,۱۲۶,۳۸۹
تمدید۹۱۲,۶۳۹۱,۸۲۵,۲۷۸۲,۷۳۷,۹۱۷۳,۶۵۰,۵۵۶۴,۵۶۳,۱۹۴۵,۴۷۵,۸۳۳۶,۳۸۸,۴۷۲۷,۳۰۱,۱۱۱۸,۲۱۳,۷۵۰۹,۱۲۶,۳۸۹
انتقال۹۱۲,۶۳۹۱,۸۲۵,۲۷۸۲,۷۳۷,۹۱۷۳,۶۵۰,۵۵۶۴,۵۶۳,۱۹۴۵,۴۷۵,۸۳۳۶,۳۸۸,۴۷۲۷,۳۰۱,۱۱۱۸,۲۱۳,۷۵۰۹,۱۲۶,۳۸۹