voyage

۵۶۸,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .voyage

سفری طولانی که از طریق فضا یا دریا انجام می‌شود را voyage می‌گویند. چنانچه در این زمینه فعالیتی در نظر دارید، می‌توانید برای ثبت دامنه .voyage‌ اقدام کنید.

.voyage

لیست قیمت دامنه‌ی voyage

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰
تمدید۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰
انتقال۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰