work

۲۵۰,۵۶۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .work

ثبت دامنه .work مناسب مشاوره شغلی، محتوای مرتبقط با کار و مواردی از این قبیل می‌باشد. حتا می‌توانید وب سایتی راه‌اندازی کنید که دیگران از طریق سایت شما، کار مناسب خود را پیدا کنند.

.work

لیست قیمت دامنه‌ی work

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۵۰,۵۶۰۵۰۱,۱۲۰۷۵۱,۶۸۰۱,۰۰۲,۲۴۰۱,۲۵۲,۸۰۰۱,۵۰۳,۳۶۰۱,۷۵۳,۹۲۰۲,۰۰۴,۴۸۰۲,۲۵۵,۰۴۰۲,۵۰۵,۶۰۰
تمدید۲۵۰,۵۶۰۵۰۱,۱۲۰۷۵۱,۶۸۰۱,۰۰۲,۲۴۰۱,۲۵۲,۸۰۰۱,۵۰۳,۳۶۰۱,۷۵۳,۹۲۰۲,۰۰۴,۴۸۰۲,۲۵۵,۰۴۰۲,۵۰۵,۶۰۰
انتقال۲۵۰,۵۶۰۵۰۱,۱۲۰۷۵۱,۶۸۰۱,۰۰۲,۲۴۰۱,۲۵۲,۸۰۰۱,۵۰۳,۳۶۰۱,۷۵۳,۹۲۰۲,۰۰۴,۴۸۰۲,۲۵۵,۰۴۰۲,۵۰۵,۶۰۰