world

۴۱۵,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .world

با ثبت دامنه .world می‌توانید دیگران اعلام کنید که سایت شما حاوی مطالبی است که هر شخصی در هر گوشه‌ای از دنیا می‌تواند به سایت شما مراجعه کنید و یا فعلایت کسب و کار شما در سطح جهانی است، می‌توانید برای ثبت دامنه .world اقدام کنید.

.world

لیست قیمت دامنه‌ی world

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰
تمدید۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰
انتقال۴۱۵,۹۰۰۸۳۱,۸۰۰۱,۲۴۷,۷۰۰۱,۶۶۳,۶۰۰۲,۰۷۹,۵۰۰۲,۴۹۵,۴۰۰۲,۹۱۱,۳۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰۳,۷۴۳,۱۰۰۴,۱۵۹,۰۰۰